Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1907 1

Waar is het ontwerp besluit?

SHARE

In wat we zo langzamerhand de afval soap van Hengelo mogen gaan noemen zijn wederom door wakkere inwoners wat zaken aan het licht gebracht, en uiteraard gaat de lezing van zowel Twente Milieu als die van de gemeente weer eens lijnrecht in tegen de bestaande regelgeving.

Plaatsing van containers en het maken van bezwaar

Met dank aan de wakkere burgers van Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak kwam het volgende aan het licht:

“Voor het plaatsen van de containers moet de gemeente een zogenaamd primair besluit nemen in de vorm van een ontwerpbesluit. Hier moet aangegeven staan waar de containers geplaatst worden. De container zelf zijn vergunningvrij dus geen omgevingsvergunning nodig. Tegen het ontwerpbesluit kan bezwaar gemaakt worden op basis van de Algemene wet bestuursrecht.”

De lezing van de gemeente ziet er wat anders uit namelijk: Volgens een bewoner van de Afrikaander buurt zou de woordvoerder van de gemeente gezegd hebben dat geen ontwerpbesluit nodig zou zijn omdat het algemeen belang is en eventuele mensen (ouderen en gehandicapten) die problemen hebben zich kunnen melden bij het zorgloket en deze worden dan geholpen door een afvalcoach.

Dat bovenstaande niet klopt wordt duidelijk dankzij een andere wakkere burger bij Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak, die bovenstaande geregeld probeerde te krijgen voor zijn moeder.

“ik heb me gemeld bij het zorgloket om voor mijn moeder van 84 iets te kunnen regelen en er bestond nog niets, toen een onderhoud aangevraagd met de wethouder, kreeg toen een gesprek met 2 personen die mij vertelden dat deze mensen vaak hulp in de huishouding hebben , met deze info contact opgenomen met Manna en andere zorg instellingen en kreeg te horen dat dit onmogelijk was omdat dit te maken had met de veiligheid van hun medewerksters die zorg leveren en geen vuilnismannen zijn.”

Conclusie: De gemeente komt tijdens de inloopavonden met mooie praatjes, die in de praktijk van geen kant blijken te kloppen. Er is simpelweg niets geregeld voor hen die niet zelf hun (rest)afval weg kunnen brengen en zoals we gewend zijn kijkt de lokale politiek met uitzondering van Lokaal-Hengelo en Lijst Horsthuis de andere kant op.

Voor wat betreft boven genoemd ontwerpbesluit zegt de wet het volgende:

“3.4 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval wordt een locatieplan – ook wel plaatsingsplan genoemd – opgesteld. Dit locatieplan wordt bestuurlijk vastgesteld. Krachtens uitspraak van de Raad van State (201001129/2/M1) moet vaststelling van een plaatsingsplan door het College worden aangemerkt als primair besluit. Tegen een Besluit kunnen belanghebbende in verweer gaan. De Algemene wet bestuursrecht biedt hiervoor twee mogelijkheden:

1.
bezwaar, horen en beroep conform Hoofdstuk 7. Bij verweer conform hoofdstuk 7, beoordeelt een onafhankelijke commissie het bezwaar. Beide partijen worden opgeroepen door de commissie om gehoord te worden.
2.
zienswijze en beroep conform Afdeling 3:4. Bij verweer conform afdeling 3:4 wordt een zienswijze op het voorlopige locatieplan bij de projectgroep ingediend. Het voorlopige locatieplan dient daartoe de status van ontwerpbesluit te hebben. De projectgroep handelt de zienswijze af door het locatieplan hierop aan te passen of door de zienswijze gemotiveerd af te wijzen.

Een verweerprocedure conform afdeling 3:4 is passender bij de aard van en de werkwijze waarop een locatieplan voor ondergrondse containers tot stand komt (interactie met bewoners, hoeveelheid locaties en belanghebbenden, beschikbare tijd). Besluitvorming met betrekking tot de locaties van ondergrondse containers voor restafval vindt daarom plaats conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.”

Conclusie: een ontwerp besluit is altijd nodig.

Tot slot kwam er dankzij Leo Janssen van Lokaal Hengelo nog een ander interessant feit boven tafel, namelijk dat Twence nu ook zelf aangeeft dat alles ongesorteerd (grijs, groen, plastic) bij hun kan worden aangeleverd en dat zij een professionele nascheiding hebben. Het wordt nu naar een andere verwerker (Attero in Wilp) gebracht. Twence moet nu de benodigde capaciteit vanuit Engeland en Duitsland laten komen om de rendementen te halen. Iets wat ondergetekende ook al boven water wist te krijgen via contacten bij Twence, maar door de gemeente Hengelo vanaf het begin is ontkent. Er werd zelfs beweerd dat er een fikse investering bij Twence nodig zou zijn om dit mogelijk te maken.

Conclusie: De gemeente Hengelo treedt wet en regelgeving met voeten en liegt over procedures, alternatieve opties met betrekking tot afvalverwerking en voorzieningen. Teken daarom de petitie om dit monsterlijke plan een halt toe te roepen!

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux