Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1201 0

Gemeentelijke arrogantie

SHARE

Voor wie deze site regelmatig bezoekt zal het geen geheim zijn dat de politieke partij Lokaal Hengelo een van de grootste medestanders is van onze actie(s) tegen het afvalbeleid van de gemeente en in die hoedanigheid heeft deze partij vragen gesteld aan de gemeente en nu antwoord gekregen. Het volledige document kunt u hier downloaden(PDF), maar hier willen we even punt voor punt ingaan op de antwoorden die Lokaal Hengelo nu pas heeft mogen ontvangen(13 april waren ze al gesteld.)

Vraag 1

Kunt u ons aangeven wat nu precies de bedoeling is van de Politieke Markt van mei waar het onderwerp omgekeerd inzamelen en het afschaffen van de grijze container aan de orde komt? Is het alleen een monitor (eenrichtingsverkeer) zoals de wethouder aangaf, waar wordt verteld hoe de inloopavonden zijn verlopen of is er ook nog ruimte voor discussie en aanpassingen van het beleid?

Het antwoord van de gemeente:

Tijdens de politieke markt van 24 mei aanstaande wordt ingegaan op de afvalmonitor/jaarrapportage 2016. De monitor biedt inzicht in de inzamelresultaten per deelstroom. In de begeleidende brief gaan wij o.a. in op de stand van zaken m.b.t de invoering van omgekeerd inzamelen. Tijdens de politieke markt zullen wij ook ingaan op de eerste ervaringen met de invoering van omgekeerd inzamelen in Beckum/Oele en Tuindorp.
Wat ons betreft is de politieke markt niet bedoeld om in gesprek te gaan over het stopzetten van omgekeerd inzamelen. De raad heeft op 1 juli 2015 vrijwel unaniem gekozen voor dit systeem. Onderdeel van deze keuze is de vervanging van huis-aan-huis inzamelen van restafval door een brengsysteem. Met uw raad is het college van mening dat de invoering van omgekeerd inzamelen essentieel is om de doelstellingen van het kabinet (100 kg restafval per inwoner in 2020) en de regionale afspraken m.b.t afvalloos Twente (maximaal 50 kg restafval in 2030) te kunnen realiseren. Wij zien derhalve geen aanleiding om terug te komen op het eerder door de raad genomen besluit.

Onze reactie:

Als het stopzetten, cq terugdraaien van omgekeerd afval inzamelen, niet bespreekbaar zou zijn, waarom werd deze politieke markt dan opgeworpen als iets dat moet worden afgewacht voor er kon worden gekeken naar de wens van Lokaal Hengelo, Burgerbelangen en Pro Hengelo de inname van de containers te staken tot na de markt? Dat impliceert dat er wel degelijk gesproken kan en gaat worden over het al dan niet voortzetten van dit beleid. Tevens is de beslissing voor dit beleid wel vrijwel unaniem genomen door de raad in 2015, maar ten eerste onder valse voorwendselen want aan de voorwaarden die werden gesteld wordt nu niet voldaan. Er is gesproken van een maximale breng afstand van 250 meter in niet gemiddeld zoals nu geïmplementeerd. En ook staat in de eigen afvalstoffen verordening van de gemeente dat deze afstaand maximaal 75 meter mag zijn met uitzonderingen van 125 meter. Ook zijn er nieuwe feiten aan het licht gekomen zoals het feit dat nascheiden beter is voor het milieu en goedkoper. Dit was te lezen in het rapport van hoogleraar Gradus en te zien in het programma Kassa. Ook is het succesvol uitgevoerd door 16 Limburgse gemeenten die hebben aangetoond dat het ook nog eens structureel veel geld bespaard.

Al met al meer dan voldoende redenen om DIFTAR en omgekeerd inzamelen opnieuw ter discussie te stellen temeer omdat onze petitie al meer dan 3500 ondertekeningen heeft en minder dan 2000 ondertekeningen bij een petitie tegen het terrassenbeleid van Hengelo wel afdoende was om de zaak opnieuw bespreekbaar te maken. De gemeente meet toch niet met twee maten toch? Of gaat de gemeente nu werkelijk de middelvinger opsteken tegen meer dan 11% van de huishoudens in Hengelo?(Ter illustratie, dat is vrijwel de gehele achterban van de SP in Hengelo). Wij zullen er in ieder geval zijn tijdens deze politieke markt op 24 mei as. om eens een hartig woordje te spreken met deze “volksvertegenwoordigers” en roepen u allen bij deze op ook te komen. We moeten deze “blinden” eens goed laten zien dat wij het niet eens zijn met dit beleid en ze ons daarmee NIET vertegenwoordigen.

Vraag 2

Ondergetekende is bij één van de inloopavonden (binnenstad, Dichterbuurt en Afrikaanderbuurt) geweest en de daar aanwezige en verantwoordelijke ambtenaar wilde ondergetekende als raadslid geen antwoord geven op de vraag hoe het zit met het plaatsingsbesluit. Ook de medewerker van Twente Milieu en een andere daar aanwezige ambtenaar moesten het antwoord schuldig blijven. De vraag is of er sprake van een gedeeltelijke of gezamenlijke plaatsingsbesluit voor de ondergrondse containers en of deze dan ook officieel gepubliceertd zal worden in het Hengelo’s Weekblad? Zo ja, wanneer wordt deze dan gepubliceerd en/of ter inzage gelegd zodat burgers daar bezwaar en beroep tegen aan kunnen tekenen? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord van de gemeente:

Het college is niet voornemens om een plaatsingsplan vast te stellen, omdat hiervoor de wettelijke noodzaak ontbreekt. Ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) stelt de gemeenteraad een Afvalstoffenverordening vast, waarin onder andere is geregeld dat eens per week huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan (zie artikel 10.21 Wm). Uitzondering op deze regel is dat in het belang van doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening bepaald worden dat huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel worden opgehaald (zie artikel 10.26 Wm) . Hiervan heeft Hengelo gebruik gemaakt door een dergelijke bepaling op te nemen in de verordening. Bij de totstandkoming van de Afvalstoffenverordening zijn ingezetenen en belanghebbenden betrokken via de gebruikelijke inspraakprocedure.
In de verordening is bepaald dat het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt (zie artikel 4 van de Afvalstoffenverordening).
Voor het feitelijk plaatsen van deze containers is geen Omgevingsvergunning vereist. Reeds in 2003 is deze categorie bouwwerken door de wetgever expliciet en in het kader van het algemeen belang en de bijbehorende kennelijk acceptabele overlast vergunningsvrij gemaakt. Hierbij heeft de wetgever geoordeeld dat inzameling van afvalstoffen met behulp van containers allerlei voordelen heeft (bijvoorbeeld kostenbesparing en hygiëne).

Onze reactie:

Dit antwoord staat bol van de drogredennaties en regelrechte leugens omdat hier geen sprake is van een kostenbesparing en al helemaal niet van hygiene (zie foto links). Omgekeerd afval inzamelen is aantoonbaar duurder dan het huidige systeem. We zien nu al bij de milieu eilanden en reeds geplaatste containers hoe de aanwas van vuil en zakken aangroeit en dat is vaker te wijten aan volle, en defecte containers dan aan de “aso’s” waar de gemeente zo graag mee schermt, weten we inmiddels dankzij de actie groep afvalloos Hengelo 2.0. Ten tweede moet het voor de burger altijd mogelijk zijn bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente die schadelijk zijn of burgers onevenredig duperen. Wie hier meer over wil weten kan hier terecht(Lang stuk, maar het lezen meer dan waard). Ook zijn ontwerpbesluiten daarom ook wel degelijk noodzakelijk.

Vraag 3

Volgens één van de aanwezige bewoners van de Afrikaanderbuurt zou de woordvoerder van de gemeente tegen hem gezegd hebben dat er geen ontwerpbesluit nodig zou zijn omdat het een maatregel van algemeen belang is. Kunt u ons dan aangeven waar deze redenering (als die klopt) op gebaseerd is? Dit zeker in het licht van het volgende artikel van de Awb (Algemene wet bestuursrecht): – Voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval wordt een locatieplan – ook wel plaatsingsplan genoemd – opgesteld. Dit locatieplan wordt bestuurlijk vastgesteld. Krachtens uitspraak van de Raad van State (201001129/2/M1) moet vaststelling van een plaatsingsplan door het College worden aangemerkt als primair besluit. Tegen dit besluit kunnen belanghebbende(n) in verweer gaan.

Het antwoord van de gemeente:

Zie ons antwoord op vraag 2.

Onze reactie:

Aangezien het antwoord op vraag 2 bol staat van leugen, drogredenen en misvattingen is deze vraag wel degelijk valide. Het getuigt van gemeentelijke arrogantie op deze wijze met raadsvragen van een legitieme politieke partij om te springen.

Vraag 4

Ook werd op de inloopavond verteld dat eventuele mensen (ouderen en gehandicapten) die problemen hebben met het wegbrengen van de afvalzak zich kunnen melden bij het zorgloket en deze worden dan geholpen door een afvalcoach. Onduidelijk blijft wat die afvalcoach dan precies gaat doen. Kunt u nog eens uitleggen wat precies de rol is van deze afvalcoach? Gaat deze ouderen en gehandicapten helpen om de afvalzakken naar de ondergrondse container te brengen? Graag concrete voorbeelden hoe belemmeringen worden opgelost het is nu te abstract waardoor er veel ongerustheid is ontstaan onder de inwoners van Hengelo.

Het antwoord van de gemeente:

Sinds 9 februari 2017 heeft Hengelo een afvalcoach. De afvalcoach van Twente Milieu is er om inwoners van Hengelo te helpen bij het nog beter scheiden van hun afval. De afvalcoach bezoekt de milieupleinen en komt op verzoek bij mensen thuis.
Inwoners die niet in staat te zijn hun afvalzakje weg te brengen kunnen contact opnemen met het zorgloket van de gemeente Hengelo. Voor die specifieke situaties wordt onderzocht of een maatwerkoplossing noodzakelijk is en welke dit dan zou kunnen zijn.
Het gaat hier om individuele, persoonlijke situaties die wij ook op deze wijze behandelen.

Onze reactie:

Aangezien de gemeente al een jaar bezig was in 2016 met omgekeerd inzamelen, heeft deze meer dan genoeg tijd gehad hier op te anticiperen. Met andere woorden er had al een pasklaar antwoord moeten liggen. Echter schermt de gemeente ermee dat er voor mensen met een beperking geen pasklare oplossingen zouden bestaan. Daar zijn wij en de door de gemeente bij monde van het zorgloket tot uitvoerende instantie gepromoveerde Wijkracht het niet mee eens. Gewoon de grijze container in ieder geval voor die groep mensen laten bestaan(desnoods op afroep laten legen) en er is geen probleem om mee te beginnen in de eerste plaats! Kortom, ook met dit antwoord wordt Lokaal Hengelo door de zittende plucheplakkers met een leugenachtig kluitje het spreekwoordelijke riet in gestuurd.

 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux